หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
เมนู
ประวัติความเป็นมา
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ผลการดำเนินงานของบริษัท
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร
การจัดการด้านความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ถาม – ตอบ (Q&A)
ติดต่อบริษัท (Contact Us)
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม

         นาวี กรุ๊ป มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนหลักของการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี ผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญต่อนโยบายส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีความสำนึกและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยจัดให้มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา เช่น การให้ทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร การจัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาจำนวน 9 วัดโดยหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ รวมทั้งการจัดทอดกฐินหรือผ้าป่าเพื่อหาทุนสร้างถาวรวัตถุตามวัดที่ห่างไกลในชุมชนในชนบทเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป นอกจากนี้ นาวี กรุ๊ป ยังให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Social Responsibility

          Navee Group is focusing to be a good corporate citizen. Management of NVG gives priority to promote duty and responsibility of employee to community, social and nation by allocated budget for social activities continuously such as providing educational scholarship and sport equipment to rural schools, Candle Festival Parade and Kathin Ceremony to raise money for upcountry temples in order to sustainable support Buddhism. In addition, Navee Group also places priority on saving environment as a key driving for sustainable business growth together with social and environment development.    


 

ภาพกิจกรรม
กิจกรรม นาวี กรุ๊ป ปันโอกาสสู่สังคม
มอบทุนการศึกษาและ อุปกรณ์กีฬา
กิจกรรมประจำปี ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด

ดูทั้งหมด

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.