หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
เมนู
ประวัติความเป็นมา
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ผลการดำเนินงานของบริษัท
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร
การจัดการด้านความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ถาม – ตอบ (Q&A)
ติดต่อบริษัท (Contact Us)
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร 
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร
 
     ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร ภายใต้การบริหารจัดการของ คุณณัฐกิตติ์ เอกวราเลิศวงศ์ และ คุณภิญญลักษณ์ เอกวราเลิศวงศ์ ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจซื้อ – ขาย และขนส่งน้ำมันมายาวนานนับทศววรษ นาวี กรุ๊ป
ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารงานและการจัดการที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล โดยได้ลงทุนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ทั้งด้าน Hard Ware และ Soft Ware รวมทั้งการพัฒนาด้าน Enterprise Resource Planning (ERP) ได้ลงทุนซื้อ soft ware เต็มรูปแบบของ Oracle เป็นเงินลงทุนมากกว่า10 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารของ นาวี กรุ๊ป เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าในทุกๆ ด้านแบบบูรณาการ


Management System and Organization Structure

          Management of NVG has been leading by Mr. Nattakit Ekwaralertwong and Mrs. Pinyaluck Ekwaraleartwong who both have long experience in oil trading and logistic business for over decades. In addition, NVG give places importance on modern management system up to international standard by investing in IT development, both hard ware and software including Enterprise Resource Planning (ERP) in full system of Oracle software to ensure sustainable international standard and excellent services for all customers.

          Moreover, NVG also gives priority to clearly divided duty and responsibility to ensure transparency and check & balance through below organization structure.  


         นอกจากนี้ นาวี กรุ๊ป ยังให้ความสำคัญต่อการการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้มีระบบ Check and Balance ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนผ่านโครงสร้างการจัดองค์กร ตามรูปภาพข้างล่าง
 
 
 


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.