หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
เมนู
ประวัติความเป็นมา
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ผลการดำเนินงานของบริษัท
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร
การจัดการด้านความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ถาม – ตอบ (Q&A)
ติดต่อบริษัท (Contact Us)
บริษัทในเครือ
บริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัท นาวี กรุ๊ป ประกอบด้วยบริษัทในเครือรวม 4 บริษัทคือ

 1)    บริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จำกัด (Navee Intertrade Co., Ltd. : NIC)

 2)    บริษัท แอพพรูฟ เอนเนอจี จำกัด (Approved Energy Co., Ltd. : AEC)

 3)    บริษัท สตาร์ นาวี จำกัด (Star Navee Co., Ltd. : SNC)

 4)    บริษัท แอพพรูฟ เอนเนอจี (สิงคโปร์) จำกัด (Approved Energy (Singapore) Pte. Ltd. : AES)


NVG Group Companies

NVG Group is comprised of 4 subsidiary companies as follows


 1)    Navee Intertrade Co., Ltd. (NIC)

 2)    Approved Energy Co., Ltd. (AEC)

 3)    Star Navee Co., Ltd.  (SNC)

 4)    Approved Energy (Singapore) Pte. Ltd. (AES)

      


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.