หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
เมนู
ประวัติความเป็นมา
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ผลการดำเนินงานของบริษัท
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร
การจัดการด้านความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ถาม – ตอบ (Q&A)
ติดต่อบริษัท (Contact Us)
ประวัติบริษัท

          กลุ่มบริษัท “นาวี กรุ๊ป” มีประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายน้ำมันมายาวนานกว่า 30 ปี โดยเริ่มต้นธุรกิจจากสถานีบริการขายปลีกน้ำมันทางน้ำครั้งแรกในปี 2529 ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีรุ่งเรือง (ภายหลังแปลงสภาพเป็น บริษัท สตาร์ นาวี จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557) ต่อมาได้ขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือในปี 2540 โดยการสั่งประกอบต่อเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ M/T ONV จาก HUNGRUNG SANYAWUT DOCK YARD ขนาดบรรทุก 115.52 MT สามารถขนส่งน้ำมันได้ที่ความจุ 280,000 ลิตร เพื่อขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันต่างๆ อาทิ บริษัท คาลเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามายังสถานีบริการขายปลีกน้ำมันทางน้ำของบริษัทเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งและสามารถดูแลได้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการขนส่งน้ำมันกับลูกค้าทั่วไปด้วย ต่อมาได้ขยายธุรกิจครั้งใหญ่ด้วยการก้าวเป็นตัวแทนขายส่งน้ำมัน และให้บริการขนส่งน้ำมัน แบบครบวงจรทั้งทางบกและทางน้ำในปี 2546 โดยมีบริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จำกัด  เป็นเสมือนบริษัทแม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2530 (เดิมจดทะเบียนในนาม บริษัท นาวี อินเตอร์ ขนส่ง จำกัด)

Navee Group has long experience in oil trading for over 30 years, starting from marine retail fuel service station in 1986 as Navee Roongreung Partnership (subsequently become Star Navee Company Limited on May 26, 2014). Later on, the company has expanded business into oil bunker transportation in 1997 by building oil bunker barge namely M/T ONV by Hungrung Sanyawut Dock Yard with capacity 115.52 MT,  can load 280,000 litres of oil product. This barge is to provide transportation service from Caltex and Esso refinery to our own marine retail fuel station in order to reduce transportation cost and to increase efficiency for providing transportation service to other general customers as well. In 2003, Navee Group has significantly expanded to be oil trader with full circle business of oil transportation covering both land and marine delivery under mother company namely Navee Intertrade Company Limited which was incorporated on December 7, 1987 ( previously registered as Navee Transportation Company Limited)              นอกจากการขยายธุรกิจและตลาดในประทศ บริษัทได้วางแผนขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นควบคู่กันไป โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Approved Energy (Singapore) Pte. Ltd. ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็น marketing arms สำหรับการขายน้ำมันตลาดต่างประเทศของกลุ่มบริษัท โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก Suppliers หลักๆของบริษัทหลายราย ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น พร้อมกับเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจซื้อขายและโลจิสติกส์ด้านน้ำมันให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ของบริษัทที่กำหนดไว้ว่า “ผู้นำธุรกิจซื้อขายและโลจิสติกส์ ด้านน้ำมันระหว่างประเทศ” (Leading International Oil Trader and Logistic Service Provider) โดยการเพิ่มกองเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่แบบ Double Hull นำเข้าจากต่างประเทศอีกหนึ่งลำ เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2559 ชื่อ “น.กัลปพฤกษ์” ขนาดบรรทุก 1,400 MT สามารถขนส่งน้ำมันได้ที่ความจุ 1.35 ล้านลิตร โดยได้ดำเนินการพัฒนาด้านบริหารจัดการกองเรือภายใต้ DOC ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของบริษัทเอง

          Besides expansion domestic business market, NVG simultaneously plans to enlarge international market by establishing Approved Energy (Singapore) Pte. Ltd (AES) in Singapore on October 16, 2015 to be “marketing arm” for international oil trading of the group with fully support by our major suppliers such as PTT Public Company Limited, Esso (Thailand) Public Company Limited, Bangchark Petroleum Public Company Limited, IRPC Public Company Limited.  According to our vision…”Leading International Oil Trader and Logistic Service Provider”… NVG has been focusing on sustainable growth in oil trader and logistic by increasing one double hull oil tanker vessel imported from abroad, namely “N. Kalaprapreuk”, in March 2016 with capacity 1,400 MT and loading 1.35 litres of oil volume. This new tanker vessel will be managed by our own international standard DOC

 


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.